Selamat Datang Ke Blog Panitia KHB SMK Umas-Umas, Tawau, Sabah

Fail Meja Guru KHB


1.0               LATAR BELAKANG


Guru mata pelajaran mempunyai peranan yang amat penting dalam melaksanakan

proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.   Mereka adalah nadi dalam

pembelajaran di sekolah dan tunggak utama dalam melaksanakan semua program

kurikulum di sekolah.


Mereka bertanggungjawab merealisasikan kaedah P & P untuk tujuan kefahaman

dan penghayatan seterusnya mempertingkatkan prestasi pelajar di sekolah. Mereka

menyediakan khidmat bantu yang secukupnya bagi memastikan penitisan ilmu

berlaku secara berkesan dalam suasana dan iklim sekolah yang kondusif.


Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan tugas dan tanggungjawab serta peranan

guru mata pelajaran dalam meningkatkan prestasi perkhidmatan mereka.


2.0               OBJEKTIF AM

2.1               Meningkatkan kecekapan pengurusan akademik guru mata pelajaran

2.2               Membangun kemahiran penyelidikan di kalangan guru mata pelajaran


3.0               OBJEKTIF KHUSUS

3.1               Guru mata pelajaran mendapat panduan tentang tugas masing-masing

3.2               Melahirkan guru mata pelajaran yang  cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi meningkatkan prestasi yang tinggi

3.3               Merealisasikan hala tuju SMK.UMAS-UMAS TAWAU.





4.0. CARTA ORGANISASI GURU MATA PELAJARAN








05. SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN ( KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU)


   1. Memiliki , memahami  dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan mata pelajaran KHB
   2. Memahami dan mematuhi pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran KHB serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran di akhir penggal bagi setiap tingkatan.
   3. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada pengetua pada masa yang ditetapkan.
   4. Menyediakan dengan lengkap Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar untuk tempoh setahun/sepenggal/harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan.
   5. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan dan aktiviti yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan secepat mungkin. Menyerahkan   / menunjukkan buku latihan kepada pengetua atau wakilnya pada masa yang dikehendaki.
   6. Menjalankan Ujian Bulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar.
   7. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan atau bimbingan.
   8. Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran , menghadiri mesyuarat panitia dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.
   9. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran / Pejabat Pelajaran Daerah.
   10. Menghadiri mesyuarat atau taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran/ Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah.
   11. Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama.
   12. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meningkatkan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran.
   13. Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya.
   14. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan. Memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas dan bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber Sekolah.
   15. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar.
   16. Membantu menguruskan Bank Soalan.
   17. Mematuhi arahan Pengetua.
  06.  SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN


  Tugas Pegawai Yang Ada hubungan

  Tugas Dan Tanggungjawab

  Kuasa Yang Diberi
  Tugas Pegawai-Pegawai Lain yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan


  Guru Mata Pelajaran




























  1.       Memiliki, memahami dan menghurai sukatan dan huraian sukatan pelajaran.

  2.       Mematuhi pekeliling dan arahan berkaitan serta menetapkan matlamat yang harus dicapai.

  3.       Mempunyai dan mengemas kini buku rekod mengajar.

  4.       Menyediakan rancangan pelajaran tahunan dan harian serta melaksanakannya dalam P&P.

  5.       Memberi kerja dan latihan  kepada pelajar dan memeriksanya.

  6.       Menjalankan ujian, penilaian pentaksiran kepada pelajar dan merekodkannya.

  7.       Mengesan kelemahan pelajar dan berusaha memulihkannya.

  8.       Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran.

  Arahan Pengetua



  Arahan Pengetua


  Arahan Pengetua


  Arahan Pengetua



  Arahan Pengetua


  Arahan Pengetua



  Arahan Pengetua


  Arahan Pengetua


  Guru mata pelajaran



  Guru mata pelajaran


  Guru mata pelajaran


  Guru mata pelajaran



  Guru mata pelajaran


  Guru mata pelajaran



  Guru mata pelajaran


  Guru mata pelajaran






  Tugas Pegawai Yang Ada hubungan

  Tugas Dan Tanggungjawab

  Kuasa Yang Diberi

  Tugas Pegawai-Pegawai Lain yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan



  9.       Menghadiri mesyuarat panitia serta mematuhi dan melaksanakannya.

  10.   Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh KP/JPN/PPD.


  11.   Menghadiri mesyuarat/taklimat kelolaan Kementerian Pelajaran/Jabatan Pelajaran Negeri.

  12.   Mengguna dan bertanggungjawab terhadap BBM.

  13.   Mengadakan sudut mata pelajaran berkenaan di dalam kelas.

  14.   Membantu mengurus bank soalan.

  15.   Bertindak sebagai konselor dan guru disiplin.

  16.   Bekerja sebagai “team work”.

  Arahan Pengetua


  Arahan Pengetua




  Arahan Pengetua



  Arahan Pengetua


  Arahan Ketua Panitia


  Arahan Pengetua

  Arahan GPK


  Arahan Pengetua





  1. FUNGSI UTAMA GURU MATA PELAJARAN ( Kemahiran Hidup Bersepadu )

  7.1 Mendapatkan  Sukatan Pelajaran terkini.
  7.2 Menyediakan Rancangan mengajar tahunan dan harian.
  7.3 Mengajar mengikut jadual yang ditetapkan.
  7.4 Menyediakan bahan-bahan bantu mengajar.
  7.5 Membuat pentaksiran mengikut modul yang ditetapkan.
  7..6. Menyediakan kertas soalan peperiksaan dalaman dan menandanya.


  7. AKTIVITI SETIAP FUNGSI  UTAMA GURU MATA PELAJARAN
      (Kemahiran Hidup Bersepadu)


         7.1. MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI

         PROSES KERJA


  Bil

  Proses Kerja

  Pegawai Yang Meluluskan

  Seksyen/Undang-Undang/Peraturan


  1



  2


  3



  4


  5.

  Menghubungi GPK/KP untuk mendapatkan sukatan pelajaran terkini.


  Memastikan sukatan yang didapati adalah yang terkini.

  Memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan sukatan pelajaran.


  Memasukkan sukatan dalam buku rekod atau fail yang ditetapkan.

  Melaksanakan P & P di dalam kelas.

  GPK/GKMP



  Ketua Panitia



  GPK/Ketua Panitia


  GPK/Ketua Panitia


  Guru Mata Pelajaran





















  NORMA KERJA



  Bil

  Jenis Kerja

  Masa yang diambil

  Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

  1
  Menulis rancangan pelajaran harian


  30 minit

  2
  Masuk kelas mengikut jadual

  40 minit

  3
   Ucap salam 

  1minit

  4
  Memastikan kebersihan kelas

  2 minit

  5
  Menyemak kehadiran pelajar

  2 minit

  6
  Set induksi

  5 minit

  7
  Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran dan pembelajaran

  2 minit

  8
  Pengajaran dan pembelajaran
   berlangsung
  30 minit

  9
  Memberi nota dan kerja-kerja latihan dan memeriksanya.
  5 minit

  10
  Mengesan kelebihan dan kelemahan Pelajar untuk tindakan selanjutnya

  10 minit

  11
  Memberi latihan tambahan dan kerja rumah

  5 minit

  12
  Diakhiri dengan penutupan sosial/ penutupan kognitif

  1 minit




  7.4. MENYEDIAKAN BAHAN BANTU MENGAJAR


  PROSES KERJA


  Bil

  Proses  Kerja

  Pegawai yang meluluskan

  Seksyen/Undang-undang/peraturan

  1


  2



  3



  4


  5

  6



  7
  Menghadiri mesyuarat panitia


  Menerima arahan daripada ketua
  Panitia


  Memilih tajuk-tajuk yang memerlukan BBM


  Memilih bahan-bahan untuk BBM


  Membuat Bahan Bantu mengajar

  Menyerah kepad KP untuk disemak/cek/dipantau


  Menggunakannya dalam P & P

  Ketua Panitia


  Ketua Panitia



  GKMP/Ketua Panitia



  GKMP/Ketua Panitia


  GKMP/Ketua Panitia

  GKMP/Ketua Panitia



  GKMP/Ketua Panitia






  NORMA KERJA


  Bil
  Jenis Kerja
  Masa ya ng diambil

  Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

  1


  Menghadiri mesyuarat panitia


  60 minit

  2

  Menerima arahan daripada ketua
  Panitia


  20 minit

  3

  Memilih tajuk-tajuk yang perlukan
  BBM


  60 minit

  4

  Memilih bahan-bahan untuk BBM



  60 minit

  5

  Menggunakannya dalam P & P



  40 minit

















  7.5. MENGADAKAN KELAS PENGAYAAN DAN PEMULIHAN

  PROSES KERJA


  Bil

  Proses Kerja

  Pegawai Yang Meluluskan

  Undang-undang Peraturan


  1

  Dapatkan senarai nama pelajar yang memerlukan kelas pengayaan dan pemulihan





  2

  Melaksanakan kelas berdasarkan program yang ditetapkan oleh sekolah/panitia





  3

  Membuat penilaian





  4

  Post Mortem dari semasa ke semasa untuk melihat keberkesanan program





  5

  Mengadakan penambahbaikan jika perlu




  NORMA KERJA



  Bil

  Jenis Kerja

  Masa Yang diambil

  Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu


  1

  Dapatkan senarai nama pelajar yang memerlukan kelas pengayaan dan pemulihan

          
  40 minit


  2

  Melaksanakan kelas berdasarkan program yang ditetapkan oleh sekolah/panitia

          

  80 minit


  3

  Membuat penilaian

          
  30 minit


  4

  Post Mortem dari semasa ke semasa untuk melihat keberkesanan program

          

  60 minit


  5

  Mengadakan penambahbaikan jika perlu

           
  60 minit


  7.6. MENYEDIAKAN SOALAN PEPERIKSAAN DALAMAN  DAN MENANDANYA

  PROSES KERJA


  Bil

  Proses Kerja

  Pegawai Yang Meluluskan

  Undang-undang Peraturan


  1

  Menerima takwim peperiksaan daripada setiausaha peperiksaan


  GPK


  2

  Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JSU ( jadual spesifikasi ujian)




  3

  Menaip dan menyerahkannya kepada GKMP untuk disahkan




  4

  Menyerahkan kepada pejabat untuk di cetak dan diperbanyakkan




  5

  Menyusun mengikut bilangan pelajar dalam kelas dan menyerahkannya kepada setiausaha peperiksaan (bagi peperiksaan penggal sahaja)




  6

  Menjalankan ujian berdasarkan jadual
  yang ditentukan




  7

  Memeriksa kertas jawapan dan membuat analisis




  8

  Menghadiri mesyuarat ‘post moterm’  untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar




  9

  Tindakan susulan jika berkaitan




  SENARAI SEMAK


  Bil                    Tindakan                                             Tandakan(/)                             Catatan



   
              
  1.          Menerima takwim peperiksaan    
               daripada setiausaha peperiksaan

  2.         Menggubal soalan menggunakan

   
              susun atur mengikut kaedah JSU 
              (jadual spesifikasi ujian)


   
  3.         Menaip dan menyerahkannya
              kepada GKMP untuk disahkan



   
  4.         Menyerahkan kepada pejabat
              untuk dicetak dan diperbanyakkan

  5.         Menyusun mengikut bilangan
              pelajar dalam kelas dan

   
              menyerahkannya kepada
              setiausaha peperiksaan (bagi
              peperiksaan penggal sahaja)


   
  6.         Menjalankan ujian berdasarkan
             jadual yang ditentukan

  7.        Memeriksa kertas jawapan dan

   
             membuat analisis

  8.        Menghadiri mesyuarat post moterm 

   
             untuk mengenal pasti kelemahan
             dan kekuatan pelajar

   
  9.       Tindakan susulan jika berkaitan

  NORMA KERJA


  Bil

  Jenis Kerja

  Masa yang diambil

  Jumlah unit yang boleh dijalankan seminggu


  1

  Menerima takwim peperiksaan    
  daripada setiausaha peperiksaan


  10 minit


  2

  Menggubal soalan menggunakan
  susun atur mengikut kaedah JSU
  (jadual spesifikasi ujian )
            

  2 hari


  3

  Menaip dan menyerahkannya
  kepada GKMP untuk disahkan



  80 minit


  4

  Menyerahkan kepada pejabat
  untuk dicetak dan diperbanyakkan


  10 minit


  5

  Menyusun mengikut bilangan
  pelajar dalam kelas dan menyerahkannya
  kepada setiausaha peperiksaan (bagi
  peperiksaan penggal sahaja)


  60 minit


  6

  Menjalankan ujian berdasarkan
  jadual yang ditentukan


  40 minit


  7

  Memeriksa kertas jawapan dan membuat analisis
            

  2 hari


  8

  Menghadiri mesyuarat post moterm untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar


  30 minit


  9

  Tindakan susulan jika berkaitan

  40 minit



   7.7. MELAKSANAKAN PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN KERJA PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

         PROSES KERJA


  Bil

  Proses Kerja

  Pegawai Yang Meluluskan

  Seksyen/Undang-Undang/Peraturan


  1



  2


  3



  4



  5.


  6.

  Menerima pekeliling dan menghadiri taklimat penataran daripada PPD/ PPG


  Menubuhkan jawatankuasa pelaksana


  Melaksanakan taklimat penataran

  Melaksanakan pentaksiran

  Menyelaras pentaksiran

  Memantau pentaksiran

  Mengumpul dan memasukkan skor ke dalam aplikasi

  Menghantar skor mengikut prosedur penskoran dan penghantaran yang ditetapkan

  GPK Akademik



  GPK Akademik


  GPK Akademik

  Pentaksir

  Penyelaras

  Pemantau

  SU Peperiksaan


  SU Peperiksaan






















  NORMA KERJA



  Bil

  Jenis Kerja

  Tempoh Pelaksanaan

  Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu


  1

  Menerima pekeliling dan menghadiri taklimat penataran daripada PPD/ PPG


   Januari


  2.


  Menubuhkan jawatankuasa pelaksana


  Januari




  3

  Melaksanakan taklimat penataran


  Januari


  4

  Melaksanakan pentaksiran



  Januari-Ogos




  5

  Menyelaras pentaksiran


  Mac-Julai




  6


  Memantau pentaksiran


  Mac-Ogos


  7

  Mengumpul dan memasukkan skor ke dalam aplikasi


  Ogos


  8

  Menghantar skor mengikut prosedur penskoran dan penghantaran yang ditetapkan


  Ogos



  8.             PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

  1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1981

  Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Periods) oleh Guru-guru.

  1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999

  Penyediaan Buku Rekod Pengajaran Dan Pembelajaran

  1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2003

  Dasar Penggunaan Media Dan Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.

  -          memastikan peralatan teknologi yang dibekalkan di sekolah digunakan secara maksima dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

  1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2000

  Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Kemahiran Hidup Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.

  1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2002

  Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang Disemak Semula Bagi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah.

  1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2000

  Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan.


  1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2001

  Semua Guru Adalah Guru Disiplin.

  1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2000

  Pelaksanaan Sebutan Bahasa Baku Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah.

  1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2000

  Peruntukan Waktu Untuk Mata Pelajaran Sains Dalam Kumpulan Teras Peringkat Menengah Atas.

  9.       LAMPIRAN


              SENARAI TUGAS HARIAN


  NAMA          :
  JAWATAN  :
  TARIKH      :


  BIL


  TUGAS SAYA HARI INI


  CATATAN